Elrad Outdoor

Poslovna politika podjetja ELRAD International d.o.o.

V družbi ELRAD International razvijamo in proizvajamo elektronske sklope za končne izdelke na področjih malih gospodinjskih aparatov, električnih orodij, bele tehnike in avtomobilske industrije. Naši kupci so svetovno priznani proizvajalci električne in elektronske opreme.
Direkcija družbe ELRAD International je določila, dokumentirala in objavila poslovno politiko, ki vključuje vodenje kakovosti, ravnanje z okoljem, vodenje varnosti in zdravja pri delu ter družbeno odgovornost. Poslovna politika je skladna z organizacijskimi cilji podjetja, pričakovanji in zahtevami kupcev, zaposlenih, zainteresirane javnosti in drugih deležnikov.
Direkcija zagotavlja, da so s poslovno politiko in postopki, ki se nanašajo nanjo, seznanjeni vsi zaposleni, vsa zunanja podjetja in osebe, ki s svojim delom v podjetju ali za podjetje lahko pomembno vplivajo na kakovost, okolje ali na varnost in zdravje pri delu in z njimi povezana tveganja ter ostali deležniki na katere pomembno vpliva družbeno odgovorno ravnanje družbe ELRAD International.

 


POUDARKI POSLOVNE POLITIKE TER CILJI:

  • dosledno izpolnjujemo zahteve sistema vodenja in nenehno izboljšujemo njegovo učinkovitost,
  • zahteve kupcev in njihovo zadovoljstvo imajo odločilno vlogo, zato je kakovost proizvodov in postopkov dela osnovna naloga vseh sodelujočih pri načrtovanju in realizaciji proizvoda,
  • prepoznavamo in ocenjujemo tveganja, ki so osnova za izpolnjevanje zahtev in pričakovanj zainteresiranih strani,
  • spoštujemo interese vseh deležnikov, z dobavitelji in kupci vzpostavljamo partnerski odnos, pritožbe in reklamacije obravnavamo hitro in učinkovito, sprejete ukrepe za odpravo napak in izboljšanje kakovosti evidentiramo, njihovo izvajanje pa konstantno spremljamo,
  • spremljamo in izvajamo vsa zavezujoča zakonska in druga določila ter smernice na vseh področjih našega delovanja na domačem in mednarodnih trgih,
  • skrb za okolje, varnost in zdravje pri delu ter družbeno odgovornost vključujemo v poslovne načrte podjetja; določamo cilje in programe z namenom stalnega zmanjševanja vplivov na okolje, zmanjševanja tveganj, preventivnega delovanja v smeri ohranjanja zdravja ter drugih trajnostnih načel,
  • uporabljamo samo takšne materiale ter delovna sredstva, ki ustrezajo najzahtevnejšim okoljskim standardom, nimajo negativnih vplivov na varnost in zdravja pri delu, pri njihovem pridobivanju in izdelavi pa niso bili kršeni etični kriteriji poslovanja,
  • pri načrtovanju novih izdelkov delujemo preventivno; upoštevamo vse vidike v celotnem življenjskem ciklu izdelka od razvoja, proizvodnje, uporabe in odstranitve po izteku življenjske dobe,
  • skrbimo za zmanjševanje količin nastalih odpadkov ter za racionalno rabo energentov,
  • zahtevano kakovost, odgovornost in ozaveščenost zaposlenih za zmanjševanje negativnih vplivov na okolje, varnost in zdravje pri delu ter družbeno odgovornost dosegamo z jasno opredeljenimi procesi ter stalnim izobraževanjem, usposabljanjem, osveščanjem in motiviranjem,
  • s spoštovanjem človekovih pravic, etičnih načel, poštenostjo in nediskriminacijo gradimo zadovoljstvo vseh zaposlenih, ki so cenjeni, za svoje delo prejmejo primerno nagrado, lahko ustvarjalno sodelujejo v razvoju podjetja in na ta način uresničujejo svoje lastne cilje,
  • smo odprti za javnost, ki jo obveščamo o dejavnostih in dosežkih na področju okolja, varnosti in zdravja ter družbene odgovornosti, vprašanja, predloge in pritožbe pa skrbno preučimo in se nanje odzivamo.

V Gornji Radgoni, septembra 2017                                         Direkcija:    Iztok Lipnik, Branko Šeruga