Elrad Outdoor

Okoljski vidiki

V podjetju ELRAD INTERNATIONAL d.o.o. smo ob skrbi za naše delovno in življensko okolje evidentirali okoljske vidike, to je elemente naših proizvodov, storitev in dejavnosti, ki lahko součinkujejo z okoljem:

 • poraba materialov, surovin in energentov v proizvodnem procesu, pri vzdrževanju tehnološke opreme in administrativnih dejavnostih,
 • razvoj novih izdelkov z upoštevanjem načel ekološkega načrtovanja izdelkov - Eco Design,
 • ravnanje z električno in elektronsko opremo,
 • nastajanje emisij v zrak in vode,
 • nastajanje nenevarnih in nevarnih odpadkov ter odpadne embalaže v proizvodnji, upravnih prostorih in kuhinjskem obratu,
 • ravnanje z nevarnimi kemikalijami pri transportu, pretovarjanju, skladiščenju, pretakanju in uporabi,
 • izvajanje dejavnosti, ki imajo vpliv na okolje, ostalih podjetij v industrijski coni Mele, dobaviteljev materialov in energije ter drugih pogodbenih izvajalcev,
 • delovanje transformatorske postaje in klimatskih naprav v podjetju

V podjetju skrbimo, da so okoljski vidiki obvladovani v smislu zavezujočih zakonodajnih in drugih zahtev, zahtev javnosti in v ekonomskem smislu:

 • že v fazi razvoja ob sodelovanju kupcev in zunanjih razvojnih služb načrtujemo izdelke, ki bodo prijazni do okolja in ljudi v fazi proizvodnje, med uporabo in po končani življenjski dobi,
 • emisije redno nadzorujemo in ugotavljamo njihovo skladnost z zakonskimi mejami,
 • število, količina in stopnja nevarnosti kemikalij v proizvodnem procesu so minimalne, ob sodelovanju kupcev pa težimo k uporabi kemikalij, ki so prijaznejše do okolja in ljudi,
 • odpadke zbiramo ločeno, zmanjšujemo delež komunalnih odpadkov, povečujemo pa delež odpadkov, ki se jih lahko reciklira in ponovno uporabi,
 • pri gradnji novih poslovnih prostorov smo upoštevali načela energetske varčnosti in ekološke neoporečnosti objekta (rekuperacija toplote, izraba notranjih virov toplote, lastna biološka čistilna naprava...)
 • spajkanje izvajamo v dušikovi atmosferi, s čimer smo dosegli povečanje kvalitete ter zmanjšanje izmeta in količine nevarnih odpadkov,
 • redno spremljamo okoljske kazalce, jih analiziramo in ustrezno ovrednotimo,
 • naša okoljska prizadevanja in vzpodbude preko usposabljanja zaposlenih in komuniciranja z javnostjo širimo na vse zaposlene, poslovne partnerje in javnost.

Cilji

Prioritetni okoljski cilji ter cilji varnosti in zdravja pri delu:

 • racionalna raba surovin in materialov
 • obvladovanje ravnanja z odpadki
 • povečanje energetske učinkovitosti
 • zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja
 • izboljšanje življenjskega okolja ter ergonomije delovnih mest
 • znižanje bolniških odsotnosti zaposlenih
 • vzpostavitev sistema internega motiviranja zaposlenih za zdrav način dela
 • vzpostavitev sistema spremljanja zdravstvenega stanja zaposlenih